Bài 7 : Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Bất Ngờ Với 5 Loại Cây Trồng KINH TẾ NHẤT Tại Nông Thôn Mà Ít Ai Chịu Làm Giàu Bất Ngờ Với 5 Loại Cây Trồng KINH TẾ NHẤT Tại Nông Thôn Mà Ít Ai Chịu Làm Giàu Bài 7 : Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp…

Bất Ngờ Với 5 Loại Cây Trồng KINH TẾ NHẤT Tại Nông Thôn Mà Ít Ai Chịu Làm Giàu
Bất Ngờ Với 5 Loại Cây Trồng KINH TẾ NHẤT Tại Nông Thôn Mà Ít Ai Chịu Làm Giàu

Bài 7 : Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Câu 1 trang 21 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

a) Nối ý ở cột bên trái với ý ở cột bên phải sao cho đúng

Hướng dẫn giải

a) Nối 1 -b; 2 – a

b)

Câu 2 trang 22 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

Dựa vào kiến thức đã học, hoàn thành bảng sau:

NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN ĐỂ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA

Hướng dẫn giải

NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN ĐỂ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA

Câu 3 trang 22 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

Sự phát triển và phân bố công nghiệp chế biến có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp ?

Hướng dẫn giải

– Tăng giá trị và khả năng cạnh tranh của hàng nông sản.

– Thúc đẩy sự phát triển các vùng chuyên canh.

– Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

Có thể nói, nhờ sự hỗ trợ tích cực của công nghiệp chế biến, nông nghiệp nước ta mới trở thành ngành sản xuất hàng hoá.

Câu 4 trang 22 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

Điền nội dung thích hợp vào ô trống để hoàn thành sơ đồ thể hiện các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp.

Hướng dẫn giải

Nhân tố tự nhiên:

– Đất đai

– Khí hậu

– Nguồn nước

– Tài nguyên sinh vật

Nhân tố kinh tế – xã hội

– Quy mô dân số

– Chính sách kinh tế

– Dân cư – lao động

– Trình độ phát triển kinh tế

Bạn đang xem bài viết: Bài 7 : Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts