Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quan hệ công tác với Bộ trưởng có các nguyên tắc nào?

Hội nghị trực tuyến tổng kết Kế hoạch phát triển nông nghiệp 2020 Hội nghị trực tuyến tổng kết Kế hoạch phát triển nông nghiệp 2020 Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quan hệ công tác với Bộ trưởng có các nguyên tắc nào? Ban Cán sự đảng…

Hội nghị trực tuyến tổng kết Kế hoạch phát triển nông nghiệp 2020
Hội nghị trực tuyến tổng kết Kế hoạch phát triển nông nghiệp 2020

Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quan hệ công tác với Bộ trưởng có các nguyên tắc nào?

  • Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quan hệ công tác với Bộ trưởng có các nguyên tắc nào?
  • Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ trưởng được quy định như thế nào?
  • Văn bản về nội dung quan hệ công tác giữa Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Bộ trưởng được quản lý như thế nào?

Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quan hệ công tác với Bộ trưởng có các nguyên tắc nào?

Căn cứ tại khoản 1 Điều 13 Quy chế làm việc của Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định 848-QĐ/BCS năm 2013, có quy định về nguyên tắc, trách nhiệm trong quan hệ công tác như sau:

Nguyên tắc, trách nhiệm trong quan hệ công tác

1. Các nguyên tắc trong quan hệ công tác. Quan hệ công tác giữa Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT với Bộ trưởng và các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương phải bảo đảm các nguyên tắc cơ bản sau:

– Sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Đảng; thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

– Phù hợp với nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, tổ chức đã được quy định tại Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật. Bảo đảm việc tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng có hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, chủ động hội nhập quốc tế. Đồng thời phát huy sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng theo quy định của Hiến pháp, pháp luật;

– Bảo đảm kịp thời, chặt chẽ, có hiệu quả cao trên cơ sở hợp tác, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi cơ quan, tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Như vậy, theo quy định trên thì Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quan hệ công tác với Bộ trưởng có các nguyên tắc sau:

– Sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Đảng; thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

– Phù hợp với nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, tổ chức đã được quy định tại Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật.

– Bảo đảm việc tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng có hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, chủ động hội nhập quốc tế.

– Đồng thời phát huy sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng theo quy định của Hiến pháp, pháp luật;

– Bảo đảm kịp thời, chặt chẽ, có hiệu quả cao trên cơ sở hợp tác, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi cơ quan, tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quan hệ công tác với Bộ trưởng có các nguyên tắc nào? (Hình từ Internet)

Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ trưởng được quy định như thế nào?

Căn cứ tại Điều 14 Quy chế làm việc của Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định 848-QĐ/BCS năm 2013, có quy định về cách thức lãnh đạo của Ban Cán sự đối với Bộ trưởng và tập thể lãnh đạo Bộ như sau:

Cách thức lãnh đạo của Ban Cán sự đối với Bộ trưởng và tập thể lãnh đạo Bộ

– Ban Cán sự lãnh đạo Bộ trưởng và tập thể lãnh đạo Bộ thông qua việc ra các nghị quyết, quyết định, kết luận về những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ.

– Bộ trưởng tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định, kết luận của Ban Cán sự theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc vấn đề nảy sinh, Bộ trưởng đề nghị để Ban Cán sự xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Những vấn đề lớn, phức tạp không có sự nhất trí giữa Ban Cán sự với Bộ trưởng thì Ban Cán sự báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Như vậy, theo quy định trên thì Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ trưởng được quy định như sau:

– Ban Cán sự lãnh đạo Bộ trưởng và tập thể lãnh đạo Bộ thông qua việc ra các nghị quyết, quyết định, kết luận về những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ.

– Bộ trưởng tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định, kết luận của Ban Cán sự theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc vấn đề nảy sinh, Bộ trưởng đề nghị để Ban Cán sự xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

– Những vấn đề lớn, phức tạp không có sự nhất trí giữa Ban Cán sự với Bộ trưởng thì Ban Cán sự báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Văn bản về nội dung quan hệ công tác giữa Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Bộ trưởng được quản lý như thế nào?

Căn cứ tại khoản 2 Điều 13 Quy chế làm việc của Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định 848-QĐ/BCS năm 2013, có quy định về nguyên tắc, trách nhiệm trong quan hệ công tác như sau:

Nguyên tắc, trách nhiệm trong quan hệ công tác

2. Trách nhiệm trong quan hệ công tác:

– Ban Cán sự và các cơ quan, tổ chức phải chịu trách nhiệm về các quyết nghị, quyết định, ý kiến tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nội dung thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước;

– Cơ quan, tổ chức chủ trì chủ động đề nghị cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp thực hiện. Cơ quan, tổ chức phối hợp thực hiện có trách nhiệm tham gia, bảo đảm chất lượng, đúng thời hạn quy định;

– Khi Ban Cán sự thảo luận, cho ý kiến về các chương trình công tác, đề án, dự án lớn trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các vấn đề kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, dân tộc, tôn giáo…thì mời đại diện cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tham dự, nếu có nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy, tổ chức đảng đó;

– Văn bản, tài liệu trao đổi về nội dung quan hệ công tác giữa Ban Cán sự với các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương phải được quản lý, sử dụng và lưu trữ theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Như vậy, theo quy định trên thì văn bản về nội dung quan hệ công tác giữa Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Bộ trưởng được quản lý theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.


Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có thể đặt câu hỏi tại đây.

  • Hồ sơ của từng đảng viên thuộc Ủy ban Dân tộc được bảo quản bao lâu? Có bao nhiêu hình thức bảo quản hồ sơ, tài liệu thuộc Ủy ban Dân tộc?
  • Người làm nhiệm vụ tiếp công dân tại các cơ quan Bảo hiểm xã hội phải đáp ứng những tiêu chuẩn gì?
  • Quyết định giải quyết bồi thường nhà nước có hiệu lực từ khi nào? Nội dung của quyết định ra sao?
  • Thời gian nghỉ thai sản của cá nhân ngành Tòa án có được tính để xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến?
  • Hướng dẫn giải quyết thay đổi nơi cư trú, nơi làm việc của người chấp hành án trong một số trường hợp đặc biệt như thế nào?

Bạn đang xem bài viết: Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quan hệ công tác với Bộ trưởng có các nguyên tắc nào?. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts