Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND huyện là những cơ quan nào?

Tư tưởng phát triển nông nghiệp của tân Bộ trưởng Bộ NN\u0026PTNT Lê Minh Hoan | VTC16 Tư tưởng phát triển nông nghiệp của tân Bộ trưởng Bộ NN\u0026PTNT Lê Minh Hoan | VTC16 Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND huyện là những cơ quan nào? Cơ…

Tư tưởng phát triển nông nghiệp của tân Bộ trưởng Bộ NN\u0026PTNT Lê Minh Hoan | VTC16
Tư tưởng phát triển nông nghiệp của tân Bộ trưởng Bộ NN\u0026PTNT Lê Minh Hoan | VTC16

Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND huyện là những cơ quan nào?

  • Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND huyện là những cơ quan nào?
  • Các cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND huyện có chức năng gì?
  • Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND huyện được quy định ra sao?

Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND huyện là những cơ quan nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Thông tư 30/2022/TT-BNNPTNT, các cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND huyện bao gồm:

– Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở các huyện;

– Phòng Kinh tế ở các thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, các cơ quan này đều có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định pháp luật; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND huyện là những cơ quan nào? (Hình từ Internet)

Các cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND huyện có chức năng gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 30/2022/TT-BNNPTNT, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về:

– Nông nghiệp;

– Lâm nghiệp;

– Diêm nghiệp;

– Thủy lợi;

– Thủy sản;

– Phòng, chống thiên tai;

– Chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản và muối;

– Phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND huyện được quy định ra sao?

Căn cứ theo quy định tại Điều 5 Thông tư 30/2022/TT-BNNPTNT, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND huyện có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

– Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện:

+ Dự thảo quyết định, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao;

+ Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng.

– Trình Chủ tịch UBND huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực, chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

– Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế – kỹ thuật chuyên ngành sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

– Tổ chức thực hiện công tác phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, diêm nghiệp; sản xuất nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; công tác phòng, chống thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh trên địa bàn huyện.

– Tham mưu, giúp thực hiện pháp luật về đê điều và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều; hướng dẫn UBND xã; quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định việc huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để hộ đê, khắc phục hậu quả do lũ, lụt, bão gây ra đối với đê điều theo phân công.

– Phối hợp tổ chức bảo vệ đê điều, các công trình thủy lợi vừa và nhỏ, công trình nuôi trồng thủy sản, công trình cấp, thoát nước nông thôn, công trình phòng, chống thiên tai; quản lý mạng lưới thủy nông.

– Đầu mối tổ chức và hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan đến phát triển nông thôn; báo cáoviệc xây dựng và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện về các lĩnh vực; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác định canh, di dân tái định cư trong nông nghiệp, nông thôn.

– Tổ chức hoạt động thống kê, kê khai phục vụ yêu cầu quản lý theo quy định; thống kê diễn biến đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất diêm nghiệp, mặt nước nuôi trồng thủy sản, diễn biến rừng; thống kê, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về thủy lợi; tổ chức thực hiện các biện pháp canh tác phù hợp để khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và nghề muối.

– Quản lý về chất lượng, vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản và muối trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

– Quản lý các hoạt động dịch vụ phục vụ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản; vật tư nông, lâm nghiệp, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện.

– Quản lý về công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến diêm và các dự án phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phòng, chống thiên tai và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện theo quy định.

– Giúp thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp, thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật và theo phân công .

– Giúp quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý của Phòng.

– Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý cho công chức cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn.

– Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

– Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Phòng.

– Thực hiện nhiệm vụ thường trực về công tác phòng, chống thiên tai; bảo vệ và phát triển rừng; xây dựng nông thôn mới; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; chống sa mạc hóa; phòng, chống dịch bệnh trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn huyện.

– Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả tài sản, các phương tiện làm việc, tài chính và ngân sách được giao; quản lý công chức thuộc phạm vi quản lý.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Thông tư 30/2022/TT-BNNPTNT sẽ có hiệu lực từ ngày 31/03/2023.


Đặng Phan Thị Hương Trà

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Cơ quan chuyên môn có thể đặt câu hỏi tại đây.

  • Nội dung quản lý cán bộ Ngân hàng Nhà nước gồm mấy nội dung chính? Thẩm quyền quản lý của Thống đốc NHNN?
  • Lễ phục của nam sĩ quan trực thuộc Cảnh sát biển Việt Nam được pháp luật quy định như thế nào?
  • Có áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với người không có năng lực trách nhiệm hành chính không?
  • Trong thời gian tập sự mà người tập sự hành nghề Thừa phát lại được tuyển dụng công chức thì có bị chấm dứt tập sự?
  • Mẫu Tờ khai kỹ thuật mẫu giống cây trồng hiện nay? Lưu mẫu giống cây trồng nhân giống bằng phương pháp hữu tính thực hiện như thế nào?

Bạn đang xem bài viết: Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND huyện là những cơ quan nào?. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts