Gi?i thi?u CT?T C? nh�n Kinh t? N�ng nghi?p

KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TUẦN HOÀN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TUẦN HOÀN Giáŧi thiáŧu Äáŧ có tháŧ táŧt nghiáŧp, sinh viên phášĢi hoàn thành kháŧi lÆ°áŧĢng 136 tín cháŧ, máŧi tín cháŧ tÆ°ÆĄng áŧĐng 15 tiášŋt háŧc trên láŧp. Sáŧ tín cháŧ trên bao gáŧm cášĢ phᚧn lý thuyášŋt, tháŧąc hành, tháŧąc tášp và khoá…

KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TUẦN HOÀN
KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TUẦN HOÀN

Giáŧi thiáŧu

Äáŧ có tháŧ táŧt nghiáŧp, sinh viên phášĢi hoàn thành kháŧi lÆ°áŧĢng 136 tín cháŧ, máŧi tín cháŧ tÆ°ÆĄng áŧĐng 15 tiášŋt háŧc trên láŧp. Sáŧ tín cháŧ trên bao gáŧm cášĢ phᚧn lý thuyášŋt, tháŧąc hành, tháŧąc tášp và khoá luášn táŧt nghiáŧp. ChÆ°ÆĄng trình háŧc ÄÆ°áŧĢc thiášŋt kášŋ 4 nÄm. Tuy nhiên, sinh viên có tháŧ ÄÄng ký háŧc vÆ°áŧĢt trong các háŧc káŧģ hè hoáš·c cháŧ§ Äáŧng ÄÄng ký nhiáŧu môn háŧc trong máŧt háŧc káŧģ chính Äáŧ có tháŧ hoàn thành trÆ°áŧc tháŧi hᚥn.

NgÆ°áŧi háŧc, sau khi táŧt nghiáŧp chuyên ngành Kinh tášŋ Nông nghiáŧp, có tháŧ làm viáŧc cášĢ trong khu váŧąc tÆ° và công. áŧ khu váŧąc tÆ°, sinh viên táŧt nghiáŧp có tháŧ bášŊt Äᚧu táŧŦ váŧ trí nhân viên và tÆ°ÆĄng lai có tiáŧm nÄng tham gia vào báŧ máy lãnh Äᚥo cáŧ§a các doanh nghiáŧp, hoáš·c cÅĐng có tháŧ kháŧi nghiáŧp tᚥo lášp máŧt doanh nghiáŧp cho riêng mình. áŧ khu váŧąc công, sinh viên táŧt nghiáŧp có tháŧ tráŧ thành cán báŧ ngành nông nghiáŧp trong các táŧ cháŧĐc công nhÆ°: các Sáŧ Nông nghiáŧp và Phát triáŧn Nông thôn, Trung tâm khuyášŋn nông… Ngoài ra, tráŧ thành giášĢng viên hay nghiên cáŧĐu viên áŧ các trÆ°áŧng Äᚥi háŧc và các viáŧn nghiên cáŧĐu cÅĐng là máŧt hÆ°áŧng láŧąa cháŧn cho các sinh viên táŧt nghiáŧp ngành này. HÆĄn náŧŊa, sau khi táŧt nghiáŧp, sinh viên cÅĐng có tháŧ háŧc lên sau Äᚥi háŧc tᚥi Khoa Kinh tášŋ hay nháŧŊng trÆ°áŧng Äᚥi háŧc, viáŧn trong và ngoài nÆ°áŧc áŧ các lÄĐnh váŧąc liên quan Kinh tášŋ hay QuášĢn lý Äáŧ nâng cao nÄng láŧąc.

Ngành háŧc Kinh tášŋ Nông nghiáŧp tᚥi Khoa Kinh tášŋ là ngành truyáŧn tháŧng, có uy tín và ÄÆ°áŧĢc khášģng Äáŧnh là ngành có táŧ· láŧ sinh viên tìm ÄÆ°áŧĢc viáŧc làm phù háŧĢp và thu nhášp rášĨt táŧt. Nhiáŧu cáŧąu sinh viên ngành này hiáŧn Äang ÄášĢm nhášn nháŧŊng cháŧĐc váŧĨ quan tráŧng trong các doanh nghiáŧp và nhiáŧu táŧ cháŧĐc công áŧ nhiáŧu táŧnh thành khášŊp cášĢ nÆ°áŧc Viáŧt Nam.

ChÆ°ÆĄng trình Äào tᚥo
Link Download Khung chÆ°ÆĄng trình Äào tᚥo chuyên ngành Kinh tášŋ Nông nghiáŧp, NÄm 2018
Link Download Khung chÆ°ÆĄng trình Äào tᚥo chuyên ngành Kinh tášŋ Nông nghiáŧp, NÄm 2020
Link Download Khung chÆ°ÆĄng trình Äào tᚥo chuyên ngành Kinh tášŋ Nông nghiáŧp, NÄm 2022

SÆĄ Äáŧ cây ChÆ°ÆĄng trình Äào tᚥo:
– SÆĄ Äáŧ cây ChÆ°ÆĄng trình Äào tᚥo, nÄm 2022

Số lần xem trang: :277
Nhập ngày: 22-07-2021
Điều chỉnh lần cuối: 05-04-2023

Bạn đang xem bài viết: Gi?i thi?u CT?T C? nh�n Kinh t? N�ng nghi?p. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts