Hàm Tân sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp

Học tập trải nghiệm tại Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Học tập trải nghiệm tại Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Lượt xem: 313 Hàm Tân sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp 26/05/2022 09:01:00 Đó là một trong những mục tiêu của huyện Hàm Tân trong kế…

Học tập trải nghiệm tại Khu Nông nghiệp Công nghệ cao
Học tập trải nghiệm tại Khu Nông nghiệp Công nghệ cao

Lượt xem: 313

Hàm Tân sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp

26/05/2022 09:01:00

Đó là một trong những mục tiêu của huyện Hàm Tân trong kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, đến năm 2025, cả huyện có 10 hợp tác xã (HTX). Số HTX hoạt động đạt loại tốt, khá chiếm trên 60% tổng số HTX của huyện. Có 32% HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả. Đặc biệt, sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp vào sản xuất và tiêu thụ nông sản; thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với hàng hóa nông sản. Xử lý dứt điểm các HTX đã ngừng hoạt động và các HTX chưa chuyển đổi, tổ chức lại theo Luật HTX năm 2012.

Được biết, phát triển kinh tế tập thể, HTX sẽ góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của kinh tế tập thể, HTX trong nền kinh tế quốc dân. Thu hút đại bộ phận nông dân tham gia HTX và huy động ngày càng nhiều các tổ chức, doanh nghiệp liên kết với HTX. Tăng cường hoạt động hỗ trợ cho các tổ chức kinh tế tập thể, HTX nhằm nâng cao năng lực sản xuất, sức cạnh tranh… Do đó, định hướng chung phát triển kinh tế tập thể, HTX trong giai đoạn tới, Hàm Tân sẽ phát triển nhiều hình thức đa dạng, trong đó ưu tiên xây dựng các mô hình gắn với chuỗi giá trị. Tăng cường liên kết hợp tác với các thành phần kinh tế khác; khuyến khích phát triển mới các tổ chức kinh tế tập thể đa dạng về quy mô và lĩnh vực hoạt động. Ngoài ra, sẽ hỗ trợ phát triển các mô hình HTX hoạt động có hiệu quả, trở thành kiểu mẫu để nhân rộng và thu hút người dân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia. Tiếp tục xây dựng môi trường hoạt động, sản xuất kinh doanh lành mạnh, bảo đảm lợi ích hợp pháp của các thành viên…

M. VÂN

Bạn đang xem bài viết: Hàm Tân sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts