Luận văn: Xây dựng nông thôn mới ở huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên, 2019, HOT!

Vai trò Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới Vai trò Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới Khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề thực tập hay những luận văn thạc sĩ là những tài liệu cần thiết cho các bạn sinh viên làm khóa luân tốt nghiệp hay các anh…

Vai trò Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới
Vai trò Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới

Khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề thực tập hay những luận văn thạc sĩ là những tài liệu cần thiết cho các bạn sinh viên làm khóa luân tốt nghiệp hay các anh chị thạc sĩ làm đề tài nghiên cứu…, hôm nay Tailieumienphi.edu.vn giới thiệu cho các bạn đề tài luận văn thạc sỹ ngành chính sách công với đề tài cụ thể là: Xây dựng nông thôn mới ở huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên

Dưới đây là những thông tin thêm về đề tài: Xây dựng nông thôn mới ở huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên nhưng các bạn nào muốn có bài hoàn chỉnh thì liên hệ với mình qua sđt hoặc zalo 0932091562 để được hỗ trợ và tư vấn tải hoặc bạn có thể bấm nút mua bên dưới.Hi vọng tài liệu này có thể có ích cho các bạn làm luận văn thạc sỹ của mình.

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT trong luận văn: Xây dựng nông thôn mới ở huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên

 • BCĐ Ban chỉ đạo
 • BQL Ban Quản lý
 • CN Công nghiệp
 • CNH, HĐH Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
 • HĐND Hội đồng nhân dân
 • MTTG Mục tiêu quốc gia
 • MTTQ Mặt trận tổ quốc
 • NN Nông nghiệp
 • NTM Nông thôn mới
 • QH Quy hoạch
 • QLNN Quản lý nhà nước
 • TMDV Thương mại dịch vụ
 • TTCN Tiểu thủ công nghiệp
 • UBND Ủy ban nhân dân
 • VNAH Việt Nam Anh hùng
 • XDNTM Xây dựng nông thôn mới
 • XHCN Xã hội chủ nghĩa

Đề cương luận văn thạc sĩ với đề tài: Xây dựng nông thôn mới ở huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên

 • LỜI CAM ĐOAN .
 • LỜI CẢM ƠN
 • DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
 • MỤC LỤC
 • DANH MỤC BẢNG
 • DANH MỤC HÌNH
 • PHẦN MỞ ĐẦU
 • Chương 1. CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
 • 1.1. Một số khái niệm liên quan
 • 1.1.1. Khái niệm về quản lý và quản lý nhà nước
 • 1.1.2. Khái niệm về nông thôn và nông thôn mới
 • 1.2. Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới
 • 1.2.1. Xây dựng nông thôn mới và vai trò của mô hình nông thôn mới trong phát triển kinh tế – xã hội
 • 1.2.2. Nội dung quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới
 • 1.3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới
 • 1.3.1. Các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn
 • 1.3.2. Trình độ quản lý, tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ công chức
 • 1.3.3. Đặc điểm tình hình kinh tế – xã hội
 • 1.4. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới của một số địa phương trong nước
 • 1.4.1. Kinh nghiệm của huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
 • 1.4.2. Kinh nghiệm của huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
 • 1.4.3. Kinh nghiệm của huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu
 • Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN MỸ HÀO, TỈNH HƯNG YÊN
 • 2.1. Tổng quan về huyện mỹ hào, tỉnh hưng yên
 • 2.1.1. Về Điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội
 • 2.1.2. Ảnh hưởng của điều kiện kinh tế – xã hội đến quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới ở Huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
 • 2.1.3. Tình hình nông dân và nông thôn của huyện Mỹ Hào hiện nay
 • 2.2. Thực trạng xây dựng nông thôn mới ở huyện mỹ hào, tỉnh hưng yên
 • 2.2.1. Xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Hưng Yên hiện nay
 • 2.2.2. Thực trạng quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên hiện nay
 • 2.2.3. Đánh giá chung
 • Chương 3. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN MỸ HÀO, TỈNH HƯNG YÊN
 • 3.1. Những vấn đề đặt ra trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
 • 3.1.1. Vấn đề xác định mục tiêu ưu tiên .
 • 3.1.2. Vấn đề phát huy vai trò của người dân
 • 3.1.3. Vấn đề quản lý, sử dụng và huy động các nguồn lực
 • 3.1.4. Vấn đề cơ chế chính sách
 • 3.1.5. Vấn đề về các tiêu chí chưa phù hợp
 • 3 3.1.6. Vấn đề năng lực của cán bộ quản lý, điều hành, giám sát
 • 3.2. Phương hướng, quan điểm, mục tiêu quản lý nhà nước trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Mỹ Hào
  3.2.1. Xây dựng nông thôn mới phải gắn với tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, huy động cả hệ thống chính trị cùng thực hiện
 • 3.2.2. Xây dựng nông thôn mới phải gắn liền với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn .
 • 3.2.3. Xây dựng nông thôn mới phải lấy phát huy nội lực làm trọng tâm
 • 3.3. Một số giải pháp chủ yếu tăng cường quản lý nhà nước trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
 • 3.3.1. Giải pháp về chỉ đạo, điều hành
 • 3.3.2. Giải pháp về tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn .
 • 3.3.3. Giải pháp về lập quy hoạch và thực hiện quy hoạch
 • 3.3.4. Giải pháp về tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội thiết yếu
 • 3.3.5. Giải pháp về phát triển kinh tế
 • 3.3.6. Giải pháp về nâng cao trình độ cán bộ quản lý và chất lượng lao động
 • 3.3.7. Giải pháp về quản lý, sử dụng và huy động vốn
 • 3.3.8. Giải pháp về đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới .
 • 3.4. Một số kiến nghị và đề xuất
 • 3.4.1. Đối với Trung ương .
 • 3.4.2. Đối với tỉnh
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO .

DANH MỤC BẢNG trong luận văn: Xây dựng nông thôn mới ở huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên

 • Bảng 2.1. Tốc độ tăng trưởng huyện Mỹ Hào giai đoạn 2012 – 2015
 • Bảng 2.2. So sánh kết quả thực hiện từng tiêu chí xây dựng nông thôn mới của tỉnh Hưng Yên
 • Bảng 2.3. Bảng tổng hợp các chính sách do huyện Mỹ Hào ban hành để thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM
 • Bảng 2.4. Tổng hợp vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện Mỹ Hào giai đoạn 2011 – 2015
 • Bảng 2.5. Tỷ trọng cơ cấu nông nghiệp huyện Mỹ Hào qua các năm thực hiện NTM
 • Bảng 2.6. Kết quả hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân trên địa bàn huyện giai đoạn 2012 – 2015

DANH MỤC HÌNH trong luận văn: Xây dựng nông thôn mới ở huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên

 • Hình 2.1. Cơ cấu trình độ chuyên môn đội ngũ CBCC cấp xã huyện Mỹ Hào năm 2015
 • Hình 2.2. Tỷ trọng cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Mỹ Hào

Một vài hình ảnh về luận văn: Xây dựng nông thôn mới ở huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên

Luận văn thạc sĩ: Xây dựng nông thôn mới ở huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên
Luận văn thạc sĩ: Xây dựng nông thôn mới ở huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên
Luận văn thạc sĩ: Xây dựng nông thôn mới ở huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên
Luận văn thạc sĩ: Xây dựng nông thôn mới ở huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên
Luận văn thạc sĩ: Xây dựng nông thôn mới ở huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên

Lời mở đầu luận văn thạc sĩ: Xây dựng nông thôn mới ở huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên

Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã chỉ rõ:”Sau hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đã đạt được thành tựu khá toàn diện và to lớn. Nông nghiệp tiếp tục phát triển với tốc độ khá cao theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả; đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia”. Đồng thời, nhằm thực hiện các nhiệm vụ mà Nghị quyết 26-NQ/TW đề ra, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 phê duyệt chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới 2010-2020. Bên cạnh đó, để có cơ sở thực tiễn cho chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chỉ đạo 11 xã đại diện cho các vùng kinh tế – văn hoá trên cả nước xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới nhằm thực hiện mục tiêu: Xây dựng nông thôn nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch. Xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ, hệ thống chính quyền cấp xã ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường. Sau 05 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới 2010-2020, diện mạo nông thôn trên địa bàn Mỹ Hào đã có những thay đổi rõ rệt góp phần làm thay đổi nếp sống, nếp nghĩ, cách làm của người dân, bộ mặt làng, xã cũng được thay đổi rõ rệt, cảnh quan môi trường được bảo vệ… từ đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Mỹ Hào vẫn có những hạn chế như: đây là một lĩnh vực mới, trong khi kinh nghiệm của cán bộ (nhất là cán bộ cấp xã) chưa cao; trong quá trình triển khai còn chú trọng xây dựng hạ tầng, chưa quan tâm nhiều đến các mô hình sản xuất mới; Sự trông chờ ỷ nại của một bộ phận cán bộ cơ sở, dân cư là khá lớn, vẫn tồn tại quan niệm “xin – cho”. Xuất phát từ những vấn đề trên tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Xây dựng nông thôn mới ở huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên”.

Trên đây là một số nội dung được mình trích lọc từ đề tài luận văn thạc sỹ: Xây dựng nông thôn mới ở huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên ,đề tài được mình tìm kiếm và chọn lọc những đề tài tốt nhất và mới nhất cho các anh, chị tham khảo. Chúc anh, chị có một tài liệu tham khảo phù hợp với đề tài của mình. Để tải tài liệu các anh, chị bấm nút Download để tài bài, nếu gặp khó khăn anh chị có thể liên lạc qua zalo 0932091562

Bạn đang xem bài viết: Luận văn: Xây dựng nông thôn mới ở huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên, 2019, HOT!. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts