Mẫu số 04.ĐKCN: Biên bản đánh giá điều kiện chăn nuôi

ĐAM MÊ VỚI NGHỀ CHĂN NUÔI BÒ – NHƯNG HƯỚNG ĐI NÀO CHO NGÀNH CHĂN NUÔI VIỆT NAM? ĐAM MÊ VỚI NGHỀ CHĂN NUÔI BÒ – NHƯNG HƯỚNG ĐI NÀO CHO NGÀNH CHĂN NUÔI VIỆT NAM? Mẫu số 04.ĐKCN: Biên bản đánh giá điều kiện chăn nuôi Mẫu số 04.ĐKCN: Biên bản đánh giá điều…

ĐAM MÊ VỚI NGHỀ CHĂN NUÔI BÒ – NHƯNG HƯỚNG ĐI NÀO CHO NGÀNH CHĂN NUÔI VIỆT NAM?
ĐAM MÊ VỚI NGHỀ CHĂN NUÔI BÒ – NHƯNG HƯỚNG ĐI NÀO CHO NGÀNH CHĂN NUÔI VIỆT NAM?

Mẫu số 04.ĐKCN: Biên bản đánh giá điều kiện chăn nuôi

Mẫu số 04.ĐKCN: Biên bản đánh giá điều kiện chăn nuôi là gì? Mẫu biên bản đánh giá điều kiện chăn nuôi gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu biên bản đánh giá điều kiện chăn nuôi

1. Định nghĩa mẫu số 04.ĐKCN: Biên bản đánh giá điều kiện chăn nuôi là gì?

Mẫu số 04.ĐKCN: Biên bản đánh giá điều kiện chăn nuôi là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc đánh giá điều kiện chăn nuôi. Mẫu nêu rõ nội dung của biên bản, thông tin đánh giá điều kiện chăn nuôi… Mẫu được ban hành theo Nghị định 13/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Mẫu số 04.ĐKCN: Biên bản đánh giá điều kiện chăn nuôi

Mẫu số 04.ĐKCN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

….., ngày … tháng … năm 20…

BIÊN BẢN
Đánh giá điều kiện chăn nuôi

1. Căn cứ đánh giá:

2. Thời gian đánh giá: ……………………………………………………………………………………….

3. Tên cơ sở được đánh giá: ………………………………………………………………………………

4. Địa điểm: …………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………… Fax: ………………….…………………..

5. Đại diện Đoàn đánh giá:

Ông (bà): ………………………………………………Chức vụ: ……………………

Ông (bà): ………………………………………………Chức vụ: ……………………

6. Đại diện cơ sở chăn nuôi:

Ông (bà): ………………………………………………Chức vụ: ……………………

Ông (bà): ………………………………………………Chức vụ: ……………………

7. Nội dung đánh giá: Nội dung đánh giá, phương pháp đánh giá thực hiện theo Phụ lục kèm theo Biên bản này.

Lấy mẫu (nếu có): …………………..………………………………………………..

8. Kết luận của Đoàn đánh giá: ………………………………………………………

9. Ý kiến của cơ sở:

……………………..…………………………………………………………………

Biên bản đã được đọc lại cho các bên cùng nghe và thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý ngang nhau.

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ CHĂN NUÔI

ĐẠI DIỆN ĐOÀN ĐÁNH GIÁ

Mẫu số 04.ĐKCN: Biên bản đánh giá điều kiện chăn nuôi

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Tham khảo thêm

  • Chia sẻ bởi:
  • Ngày:

Biểu mẫu trực tuyến

Biểu mẫu trực tuyến

  • Mẫu đơn đề nghị đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng GACP
  • Mẫu văn bản đề nghị thu hồi chứng thư số của Thuê bao
  • Mẫu hợp đồng tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng
  • Mẫu văn bản đề nghị đưa cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng vào hoạt động
  • Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội

Bạn đang xem bài viết: Mẫu số 04.ĐKCN: Biên bản đánh giá điều kiện chăn nuôi. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts