Thời hạn cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã là bao lâu? Có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với đất công ích không?

Hạn Mức Giao Đất Nông Nghiệp Là Bao Nhiêu Sử Dụng Vượt Hạn Mức Cần Lưu Ý Gì | LuatVietnam Hạn Mức Giao Đất Nông Nghiệp Là Bao Nhiêu Sử Dụng Vượt Hạn Mức Cần Lưu Ý Gì | LuatVietnam Thời hạn cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích…

Hạn Mức Giao Đất Nông Nghiệp Là Bao Nhiêu Sử Dụng Vượt Hạn Mức Cần Lưu Ý Gì | LuatVietnam
Hạn Mức Giao Đất Nông Nghiệp Là Bao Nhiêu Sử Dụng Vượt Hạn Mức Cần Lưu Ý Gì | LuatVietnam

Thời hạn cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã là bao lâu? Có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với đất công ích không?

  • Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của Ủy ban nhân dân xã cho hộ gia đình thuê có thời hạn cho thuê là bao lâu?
  • Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của Ủy ban nhân dân xã cho cá nhân thuê có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?
  • Khi Nhà nước thu hồi đất công ích của xã thì cá nhân đang sử dụng có được bồi thường không?

Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của Ủy ban nhân dân xã cho hộ gia đình thuê có thời hạn cho thuê là bao lâu?

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 126 Luật Đất đai 2013 có quy định:

“Điều 126. Đất sử dụng có thời hạn

1. Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này.

4. Thời hạn cho thuê đất để xây dựng trụ sở làm việc của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao không quá 99 năm. Khi hết thời hạn, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao nếu có nhu cầu sử dụng đất thì được Nhà nước xem xét gia hạn hoặc cho thuê đất khác, mỗi lần gia hạn không quá thời hạn quy định tại khoản này.

5. Thời hạn cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn là không quá 05 năm.

7. Đối với thửa đất sử dụng cho nhiều mục đích thì thời hạn sử dụng đất được xác định theo thời hạn của loại đất sử dụng vào mục đích chính.

8. Thời hạn giao đất, cho thuê đất quy định tại Điều này được tính từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

Theo quy định nêu trên Ủy ban nhân dân cấp xã cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã với thời hạn không quá 5 năm.

Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích (Hình từ Internet)

Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của Ủy ban nhân dân xã cho cá nhân thuê có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 19 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định:

“Điều 19. Các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

1. Tổ chức, cộng đồng dân cư được Nhà nước giao đất để quản lý thuộc các trường hợp quy định tại Điều 8 của Luật Đất đai.

2. Người đang quản lý, sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

3. Người thuê, thuê lại đất của người sử dụng đất, trừ trường hợp thuê, thuê lại đất của nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

…”

Như vậy, người đang quản lý, sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã thuộc trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Khi Nhà nước thu hồi đất công ích của xã thì cá nhân đang sử dụng có được bồi thường không?

Căn cứ quy định tại điểm d khoản 1 Điều 76 Luật Đất đai 2013 như sau:

“Điều 76. Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

1. Các trường hợp không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

a) Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, trừ trường hợp đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này;

b) Đất được Nhà nước giao cho tổ chức thuộc trường hợp có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất;

c) Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm; đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng;

d) Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn;

đ) Đất nhận khoán để sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

Theo quy định trên, khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.


Mai Hoàng Trúc Linh

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Đất nông nghiệp có thể đặt câu hỏi tại đây.

  • Nội dung quản lý cán bộ Ngân hàng Nhà nước gồm mấy nội dung chính? Thẩm quyền quản lý của Thống đốc NHNN?
  • Lễ phục của nam sĩ quan trực thuộc Cảnh sát biển Việt Nam được pháp luật quy định như thế nào?
  • Có áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với người không có năng lực trách nhiệm hành chính không?
  • Trong thời gian tập sự mà người tập sự hành nghề Thừa phát lại được tuyển dụng công chức thì có bị chấm dứt tập sự?
  • Mẫu Tờ khai kỹ thuật mẫu giống cây trồng hiện nay? Lưu mẫu giống cây trồng nhân giống bằng phương pháp hữu tính thực hiện như thế nào?

Bạn đang xem bài viết: Thời hạn cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã là bao lâu? Có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với đất công ích không?. Thông tin được tạo bởi Gia Sư Minh Đức chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Rate this post

Similar Posts